LES MILLS GRIT™ challenge activated by Power Health

LES MILLS GRIT™ challenge activated by Power Health

Η Α2Ζ FITNESS, (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στη Μάτσα 15, Κάτω Κηφισιά διενεργεί προωθητική ενέργεια- διαγωνισμό (στο εξής: «Διαγωνισμός»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω:

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου – συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα της εταιρείας στην ιστοσελίδα https://lesmillscyprus.com/knowledge/ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στον όρο 8. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.
 3. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/lesmillsgreece/?hl=en (στο εξής:«Site»). H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
 4. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να: α) μεταβούν στα site κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/lesmillsgreece/?hl=en όπου θα πρέπει να ανεβάσουν ένα Instagram story στο λογαριασμό της Διοργανώτριας https://www.instagram.com/lesmillsgreece/?hl=en σε μορφή βίντεο στο οποίο θα εκτελούν την άσκηση του διαγωνισμού, β) να κάνουν tag στο βίντεο τα instagram profiles @powerhealthhellassa, @lesmillsgreece και @a2zfitness.
 5. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται καθημερινά, για το χρονικό διάστημα 30/10/2020 και ώρα 13:00 ως και τις 01/11/2020 και ώρα 23:59. Μετά την λήξη της διαδικασίας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας μέχρι και τη Δευτέρα 02/11/2020 από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει τα παρακάτω προϊόντα: Power of Nature Sport Series BCAA και Power of Nature Sport Series Ultramultivit.
 6. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται στον όρο 5.
 7. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τον Νικητή του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή του ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς – accounts του στο instagram το αργότερο έως τις 02/11/2020. Οι νικητές θα κληθούν να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να παραλάβουν τα Δώρα. H επίδειξη της ταυτότητας και η ταυτοποίηση των τυχερών νικητών είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των Δώρων. Η παράδοση των Δώρων θα γίνει με ταχυμεταφορά, στις διευθύνσεις που θα δηλώσουν οι νικητές, ενώ τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν αποκλειστικά την Διοργανώτρια.
 8. Στην περίπτωση που κάποιος Νικητής δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν έχει ανταποκριθεί κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης του από τη Διοργανώτρια Εταιρία, εντός της προθεσμίας παραλαβής των Δώρων όπως αναφέρεται στον όρο 7, τότε ο Νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου του Διαγωνισμού και η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί του. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως για παράδειγμα με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική Κλήρωση, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ελεύθερη διακριτική της ευχέρεια.
 9. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
 10. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται σε ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και μόνο, εξαιρούμενης οποιασδήποτε ευθύνης οφείλεται σε ανωτέρα βία. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά των αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης του Δώρου. Τέλος, Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 11. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρεία να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.
 12. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
 13. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
 15. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://lesmillscyprus.com/knowledge/.
 16. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Close
Loading...

0 Location(s) found near you